news

广汽本田招聘-凯发天生赢家一触即发

1、点击“投递此职位”后,在弹出的网页中填写个人信息即视为自动注册。如提示已注册,则使用账号密码登录即可;

2、务必完整填写中文简历;申请职位后可在“个人中心”-“投递记录”里查看投递结果;

3、填写简历前,需预先准备如下资料完成简历附件上传:

(1)上传附件内容:

        a) 成绩单(必选项),记载每一学年的成绩,学校盖章版。

        b) 1寸免冠照片(必选项)。

        c) 其他说明材料(可选项),例如:英语等级证、获奖证书等。

(2)上传附件要求:

        a) 1寸免冠照片图片格式:jpeg或jpg;其他图片格式:jpeg、jpg或pdf

        b) 每张图片大小不超过500k

网站地图